ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ALAN KILAVUZLUĞU KURS DUYURUSU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla, 6546 sayılı kanun ile “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik”in 14’üncü maddesinin 2’inci fıkrası hükmü doğrultusunda hâlihazırda Tarihi Alan sınırları içerisinde kılavuzluk hizmeti verenlerden 2022 yılı sonu itibariyle Alan Kılavuzluğu kimlik geçerlilik süresi sona erecek Alan Kılavuzlarından, aşağıda belirtilen kursa kabul şartlarını taşıyanlara Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi verilmesi amacıyla alan kılavuzluğu kursu düzenlenecektir.

Yukarıda adı geçen yönetmelik doğrultusunda eğitime katılacak aday alan kılavuzlarına yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre başarılı olanlara 2027 (5 yıl) yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere alan kılavuzluğu kimlik belgesi verilecektir. Ön inceleme komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu kursa katılacakların aşağıda belirtilen hesap numarasına 14-17.11.2022 tarihleri arasında kursa katılım ücreti olarak 2.000,00 (ikibin) Türk Lirası yatırmaları ve banka dekontlarının Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Alan Kılavuzluğu Kursuna Başvuracak Adaylarda;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç. Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmamak.

d. Başvuru tarihi itibarıyla Çanakkale il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkum olmamak,

 f. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

g. Kamu görevlisi olmamak.

e) 2022 yılı sonu itibariyle Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi süresi sona ermiş olmak,

şartları aranır.

Alan Kılavuzluğu Kursuna Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

Kursa katılmak isteyen adaylar;

a) 2022 yılı sonu itibariyle geçerlilik süresi biten Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi,

b) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu,

c) Adli sicil kaydı,

ç) T.C. kimlik kartı fotokopisi,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı, noter tarafından tasdik edilmiş sureti veya Başkanlıkça onaylanmış sureti,

f. İkametgâh belgesi,

g. Duyuruda yayınlanan formatta müracaat formu,

ile birlikte duyurulan süre içerisinde Başkanlığa başvururlar.

 

** Asıl adayların ve kart yenileme kursu sonucu başarılı olanların sonuç ilanını takip eden 20 gün içerisinde, 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuyla beraber alan kılavuzu kimliğini teslim almak üzere Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir. (Tam teşekküllü sağlık raporu kurs sonucu başarılı olan adaylardan talep edilecektir.)

Faaliyet

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Alan Kılavuzluğu Kursuna Başvuracak Adaylardan İstenen Belgelerin Başkanlığa Teslim Edilmesi

01.11.2022

10.11.2022

Ön Değerlendirmeden Geçen Aday Listesinin İlanı

11.11.2022

 

Adayların İlgili Bankaya Ücret Yatırması ve Dekontların Başkanlığa Teslimi

14.11.2022

17.11.2022

Kursa Katılacakların Kesin Listesinin İlanı

18.11.2022

 

Kurs Tarihi

23.11.2022

30.11.2022

Arazi Uygulaması 1. Grup

02.12.2022

04.12.2022

Arazi Uygulaması 2. Grup

06.12.2022

08.12.2022

Yazılı Sınav

10.12.2022

 

Yazılı Sınav Sonuç Açıklama

11.12.2022

 

Sözlü Sınav

12.12.2022

16.12.2022

Başarı Durumu İlanı

28.12.2022

 

Tam Teşekkül Sağlık Raporu Son Teslim Tarihi

Sınav Sonucu İlanını Takip Eden 20. Gün


 
Faaliyet Takvimi

*Başvuru Yeri ve Süresi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Yerleşkesi Eceabat-ÇANAKKALE / 01.11.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09.00-17.00) içerisinde başvurular kabul edilecektir.

Adayların, istenen belgelerle beraber ilan ekinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak belirtilen adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*Eğitim Yeri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi-(29.30-11.2022)

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu (23-24-25-26-27.11.2022)

*Eğitim Tarihleri ve Saati: 23.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında Saat: 09:00 – 16:00

*Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 10.12.2022 tarihinde Saat 10:30 (Troia Kültür Merkezi Derslikleri)

*Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 12-16.12.2022 tarihleri arasında saat:09.00-17.00 arasında Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Binasında (Mülakat listesi, mülakat tarihleri ve saati ayrıca web sayfamızdan ilan edilecektir.)

*Banka Hesap Numarası: TR21 0001 0005 0369 5775 0750 10 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı – Ziraat Bankası Eceabat Şubesi (Kurs ücretinin 14-17.11.2022 tarihleri arasında ilgili banka hesap numarasına yatırılması ve dekontun Başkanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.)

* Eğitim süresince kursiyerlere öğle yemeği ve çay-kahve hizmeti sunulacaktır.

* Adaylar, beyanda bulundukları belgelerin geçerliliğinden ve doğruluğundan mesul olacaktır. * Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların kursa ve sınava katılım hakları iptal edilecektir. 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN