ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ALAN KILAVUZLUĞU KURS DUYURUSU

ALAN KILAVUZLUĞU KURS DUYURUSU


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla, 6546 sayılı kanun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü doğrultusunda hâlihazırda Tarihi Alan sınırları içerisinde Kılavuzluk hizmeti verenlerden 2017 yılı sonu itibariyle Alan Kılavuzluğu kimlik geçerlilik süresi sona erecek Alan Kılavuzlarından, aşağıda belirtilen kursa kabul şartlarını taşıyanlara Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi verilmesi amacıyla alan kılavuzluğu kursu düzenlenecektir.

Yukarıda adı geçen yönetmelik doğrultusunda eğitime katılacak aday alan kılavuzlarına yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre başarılı olanlara 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere alan kılavuzluğu kimlik belgesi verilecektir. Ön inceleme komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu kursa katılacakların aşağıda belirtilen hesap numarasına 20-29.01.2018 tarihleri arasında kursa katılım ücreti olarak 300,00 TL yatırmaları ve banka dekontlarının Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Alan Kılavuzluğu Kursuna Başvuracak Adaylarda;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkum olmamak, 


d. Kamu görevlisi olmamak,

e) 2017 yılı sonu itibariyle Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi süresi sona ermiş olmak,

şartları aranır.

Alan Kılavuzluğu Kursuna Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

Kursa katılmak isteyen adaylar;

a) 2017 yılı sonu itibariyle geçerlilik süresi biten Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi,

b) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu,

c) Yazılı adli sicil kaydı beyanı,

ç) T.C. kimlik fotokopisi,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı, noter tarafından tasdik edilmiş sureti veya Başkanlıkça onaylanmış sureti,

ile birlikte duyurulan süre içerisinde Başkanlığa başvururlar.

Faaliyet

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Kursa Başvuru Tarihi

08.01.2018

15.01.2018

Ön Değerlendirmeden Geçen Aday Listesinin İlanı

19.01.2018

 

Adayların İlgili Bankaya Ücret Yatırması ve Dekontların Başkanlığa Teslimi

20.01.2018

29.01.2018

Kursa Katılacakların Kesin Listesinin İlanı

01.02.2018

 

Kurs Tarihi

12.02.2018

20.02.2018

Yazılı Sınav

25.02.2018

 

Sözlü Sınav

26.02.2018

28.02.2018Faaliyet Takvimi

 

*Başvuru Yeri ve Süresi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Yerleşkesi Eceabat-ÇANAKKALE / 08.01.2018 – 15.01.2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvurular kabul edilecektir.

Adayların, istenen belgelerle beraber ilan ekinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak belirtilen adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*Eğitim Yeri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi

*Eğitim Tarihleri ve Saati: 12.02.2018 – 20.02.2018 tarihleri arasında Saat: 09:30 – 16:00

*Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 25.02.2018 tarihinde Saat 10:30

*Sözlü Sınav Yeri Tarihi: 26-28.02.2018 tarihleri arasında Tarihi Alan Başkanlığı Kilye İdari Binasında  (Mülakat listesi, mülakat tarihleri ve saati ayrıca web sayfamızdan ilan edilecektir.)

*Banka Hesap Numarası: TR21 0001 0005 0369 5775 0750 10 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı – Ziraat Bankası Eceabat Şubesi  (Kurs ücretinin 20 - 29.01.2018 tarihleri arasında ilgili banka hesap numarasına yatırılması ve dekontun Başkanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.)

*Eğitim süresince kursiyerlere öğle yemeği ve çay-kahve hizmeti sunulacaktır.

*Adaylar, beyanda bulundukları belgelerin geçerliliğinden ve doğruluğundan mesul olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların kursa ve sınava katılım hakları iptal edilecektir. 

BAŞVURU FORMU.pdf